انیمیشن و نمونه واقعی اجرا شده جداسازهای GERB در زیر همرهای قالب زنی در یک کارخانه