مدلسازی عددی، Mathematical Modeling

مدلسازی عددی،  Mathematical Modeling

مدلسازی عددی، Mathematical Modeling

یکی از روش‌های مدل‌سازی مسائل، مدلسازی محاسباتی است، که در این روش، حل به کمک روش‌های تقریبی با استفاده از کامپیوتر بدست می‌آید. در روش محاسباتی برای رسیدن به حل، معمولا از روش‌های عددی استفاده می‌شود.

انواع مختلفی از روش‌های عددی مانند روش آماری، روش تفاضل محدود، روش حجم محدود، روش المان محدود، روش المان مرزی و غیره تاکنون توسط مهندسین و دانشمندان برای حل مسائل مهندسی توسعه یافته است. هریک از این روش‌ها مزایا و معایب مربوط به خود را دارد و انتخاب روش شدیدا به پیچیدگی مسئله و آشنایی محقق با روش بستگی دارد.

از میان روش‌های عددی موجود، روش تفاضل محدود، روش المان محدود و روش المان مرزی معروف‌ترین روش‌ها در بین دانشمندان و مهندسین هستند.

در روش تفاضل محدود، تغییرات پیوسته تابع مورد نظر با مقادیر آن تابع در نقاطی که بر روی شبکه‌ای از خطوط متقاطع قرار دارند، نشان داده می‌شود. سپس، مشتقات تابع مورد نظر با تفاضل‌های مقادیر آن تابع در نقاط مجاور تقریب زده می‌شود و یک نسخه‌ی تفاضل محدود از معادله حاکم شکل میگیرد. این معادله برای نقاط داخل شبکه‌ی محاسباتی به کار گرفته می‌شود و در نتیجه یک دستگاه معادلات همزمان تشکیل می‌شود که مقدار تابع در هر نقطه را بر حسب مقادیر آن تابع در نقاط مجاور به ما می‌دهد. در لبه‌های شبکه مقدار تابع ثابت است و یا از یک شکل خاص از معادله تفاضل محدود برای ایجاد گرادیان مورد نیاز تابع در لبه‌ها استفاده می‌شود.

در روش المان محدود، تقسیم‌بندی دامنه حل نسبت به روش تفاضل محدود با انعطاف‌پذیری بیشتری همراه است. گره‌هایی که مقادیر تابع مورد نظر در آن‌ها محاسبه می‌شود الزاما نباید روی یک سیستم شبکه‌ای (گرید) قرار بگیرند بلکه می ‌توانند روی شبکه (مش) انعطاف پذیر قرار داشته باشند. اعمال شرایط مرزی در این روش راحت است به گونه‌ای که یک برنامه استاندارد می‌تواند اکثر شرایط مرزی را اعمال کند که نتیجه آن برنامه‌ای است که می‌تواند برای مسائل با شکل‌های مختلفی از دامنه و انواع مختلفی از شرایط مرزی مورد استفاده قرار گیرد. برای تقریب زدن معادلات حاکم از روش مستقیم، رو ش اصل تغییرات یا روش باقی مانده وزنی استفاده می‌شود.

 در روش المان مرزی، معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی توصیف کننده‌ی دامنه حل، به یک معادله انتگرالی تبدیل می‌شود که فقط مقادیر روی مرز دامنه مربوط می‌شود. این روش بر پایه تئوری انتگرالی گرین است. در این روش به جای دامنه، مرز دامنه گسسته سازی می‌شود. بنابراین ابعاد مسئله یک مرتبه کاهش می‌یابد. برای مثال، یک مسئله سه بعدی به یک مسئله دو بعدی و یک مسئله دو بعدی به یک مسئله یک بعدی کاهش می‌یابد. در نتیجه روش المان مرزی برای حل بسیاری از مسائل سه بعدی و دو بعدی الاستیسیته و تئوری پتانسیل که روش‌های دیگر برای آنها ناکارامد است، بسیار مناسب اسست.

منبع: روش المان مرزی، نویسندگان: حسن قائمی، محمد بختیاری

اخبار

محصول

آشنایی با نرم افزار های ژئوتکنیک
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
موسسه آموزشی 808
اجزای محدود برای تحلیل سازه ها
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
اجزاء محدود
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
مهندسی ژئوتکنیک (طراحی، کاربردها و مخاطرات)
قیمت: 0 تومان
27,700 تومان
کاتالوگ: 
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
اصول مهندسی ژئوتکنیک (جلد دوم)، مهندسی پی
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سایر
دانشگاهی (رفرنس)
آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 114,000 تومان
114,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
آب (مدیریت منابع آب)
نوآور
آموزش نرم افزار
شبیه سازی مسایل هیدرولیکی در FLOW 3D
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 218,000 تومان
218,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه هیدرولیکی
نوآور
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
دینامیک و ارتعاشات سازه‌ها، اجزای محدود و ANSYS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 110,000 تومان
110,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
کتاب کدهای MATLAB برای تحلیل به روش اجزای محدود
قیمت: 13,500 تومان
13,500 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
اجزاء محدود
سیمای دانش
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
فیلم کارگاه آموزشی آشنایی با روش‌های تحلیل و طراحی ژئوتکنیکی شمع‌ها PILE
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 180,000 تومان
180,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
موسسه آموزشی 808
فیلم كارگاه آموزشي تحلیل مسائل ژئوتکنیکی با استفاده از نرم افزار GeoStudio
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 180,000 تومان
180,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
موسسه آموزشی 808
فیلم آموزش Abaqus - ژئوتکنیک
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 450,000 تومان
450,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
روش المان مرزی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 23,600 تومان
23,600 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
سازه
زلزله
امیر کبیر
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
 مدلسازی رفتار سازه ها
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
سیمای دانش
کمک آموزشی
مدلسازی عددی سدهای بتنی وزنی با استفاده از نرم افزار ABAQUS
قیمت: 90,000 تومان
90,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
سازه های خاص
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سازه هیدرولیکی
رودخانه
سیمای دانش
مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای
قیمت: 39,000 تومان
39,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سایر
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
الاستیسیته تئوری، کاربردها و روش های عددی
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
سایر
دانشگاهی (رفرنس)
تحلیل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار GEO 5
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سایر
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته
قیمت: 240,000 تومان
240,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سیمای دانش
دانشگاهی (رفرنس)
تحليل سازه هاي خاكي و بتني به روش نقاط محدود
قیمت: 0 تومان
5,750 تومان
کاتالوگ: 
عمران
مدل های رفتاری پرکاربرد در نرم افزار PLAXIS
قیمت: 22,500 تومان
22,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
تکنیک های پیشرفته مدل سازی سازه ها با استفاده از نرم افزار SAP2000 - جلد دوم
قیمت: 130,000 تومان
130,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
بتن و سازه های بتنی
فولاد و سازه های فولادی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
تكنيك هاي پيشرفته مدل سازي سازه ها با استفاده از نرم افزار SAP2000 - جلد اول - مباحث خطي
قیمت: 298,000 تومان
298,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
بتن و سازه های بتنی
فولاد و سازه های فولادی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
2 پاسخ
ژئوسنتتیک ها، ژئوتکستایل و ژئوممبران چیستند، چه کاربردی دارند و چه نشریاتی در این باره وجود دارد؟
خواهشمندم در موارد زیر راهنمایی فرمایید: - کاربرد ژئوسنتتیک، ژئوتکستایل و ژئوممبران در پروژه های مهندسی عمران - تفاوت ژئوسنتتیک و ژئوتکستایل - استاندارد ها و مراجع مربوطه که به زبان های فارسی و انگلیسی باشند - قیمت و میزان صرفه جویی اقتصادی در پروژه با استفاده از موارد فوق با تشکر

مشاوران این تخصص

#: 1
عکس‌های ahmadrahmati
احمد رحمتی علایی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 9 ماه

کاربران

#: 2
عکس‌های عباس مهدی زاده لیما
عباس مهدی زاده لیما
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 9 سال 5 ماه
#: 1
عکس‌های fatolahzadeh
علی فتح اله زاده
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 10 ماه
اشتراک در RSS - مدلسازی عددی،  Mathematical Modeling