22001
05:11

۵ دقیقه با لسلس رابرتسون: اهمیت ارتباط موثر مهندسان و معماران

در این فیلم لسلی رابرتسون در گفتگو با انجمن ساختمان های بلند و زیستگاه شهری (CTBUH)‌ به اهمین ارتباط موثر مهندسان و معماران اشاره می کند.

منبع

پکیج استثنایی 808