11031
12:43

نکات آموزشی جوشکاری با فرآیند FCAW دوبل جهت اخذ گواهینامه صلاحیت جوشکار بر روی ورق پخ خورده در حالت 3G یا جوش سر بالا از سری welding tips and tricks

نکات آموزشی جوشکاری با فرآیند FCAW دوبل جهت اخذ گواهینامه صلاحیت جوشکار بر روی ورق پخ خورده در حالت 3G یا جوش سر بالا از سری welding tips and tricks

Flux Core Welding Certification Test - 3g Dual Shield Structural Plate test from welding tips and tricks

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

پکیج استثنایی 808