15208
10:04

میراگر ویسکوز شرکت OILES مخصوص مقابله با نیروهای جانبی باد

در این فیلم با میراگر ویسکوز شرکت OILES مخصوص مقابله با نیروهای جانبی باد آشنا می شوید.

منبع

پکیج استثنایی 808