طراحی تیرها و دال یک طرفه پس کشیده برای دهانه های طولانی