طراحی تیرها و دال یک طرفه پس کشیده برای دهانه های طولانی

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم