سخنراني TED در مورد نقش مهندسی اصولی در كاهش آسيب های ناشی از زلزله

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم