9365
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس صالحین) شناخت شناخت سنگ لاشه یا کوهی و استفاده از آن برای نما و کفسازی (مفهوم آن) و سنگ قیچی (از سری فیلم های کارگاهی)

سری انتقال تجربه (مهندس صالحین) شناخت شناخت سنگ لاشه یا کوهی و استفاده از آن برای نما و کفسازی (مفهوم آن) و سنگ قیچی  (از سری فیلم های کارگاهی)

پکیج استثنایی 808