تحلیل و طراحی سکوهای فراساحلی با استفاده از SAP2000 (قسمت اول: بارگذاری)

27:41

تحلیل و طراحی سکوهای فراساحلی با استفاده از SAP2000 (قسمت اول: بارگذاری)

این فیلم با کسب اجازه از استاد گرامی جناب دکتر تابش پور (مدرس) از طریق وب سایت شخصی ایشان (دستنامه) جهت استفاده کلیه علاقه مندان و مهندسان عمران کشور در این وبسایت بارگذاری شده است. شما می توانید فایل PDF مربوطه را از اینجا و فایل ضمیمه را از اینجا دانلود کنید.

پکیج استثنایی 808

شامل این فیلم