آنالیز انرژی در رویت

09:04

آنالیز انرژی در رویت

شما می توانید تجزیه و تحلیل انرژی در مراحل اولیه طراحی انجام دهید در مراحل بعدی که طرح تکامل میابد وشامل اطلاعات و عناصر بیشتر ازجمله دیوار ؛ سقف کاذب ؛ پنجره ها ؛ کف و دیگر عناصر مورد استفاده درساختمان می شود که تمامی این عناصر پس از طراحی دقیق و مدل سازی از طریق نرم افزار Autodesk Revit® در مدل ساختمانی شبیه سازی انرژی می شود که تمام بررسی های بدست آمده در انرژی ساختمان به طراحی در مدل ساختمانی شما بسیار کمک می کند.

باانجام تجزیه و تحلیل انرژی در فواصل منظم درطول فرآیند طراحی شما می توانید از لحاظ پایداری و انرژی برای ساختمان خودتان اطمینان حاصل کنید و یک امتیاز بسیار مهم برای طراحی شما به حساب می آید.

برای استفاده ازتجزیه و تحلیل انرژی درنرم افزار Autodesk Revit® اولین گام ایجاد کردن عناصر ساختمانی در پروژه است مانند دیوار؛سقف؛کف؛پنجره تا عناصری که برای ما درپروژه به وجود می آید بتوان  تلفات و افزایش انرژی و حتی مقدار پوشش شیشه و میانگین مصرف انرژی را به راحتی بدست آورد و تمام این عناصری که درپروژه استفاده خواهد شد برای بدست آوردن نتایج بهترومعنی دار تر برای ما به حساب می آید.

اما گام بعدی که برای ما بسیار مهم است شما وارد قسمت موقعیت خود می شوید و طول و عرض جعرافیا نسبت به سایت پروژه خودتان را می دهید تا طیف شبیه سازی انرژی ساختمان مشخص شود که پس از انجام این قسمت کار یک شبیه ساز کامل به شما تحویل می دهد تا شما بتوانید نتایج شبیه سازی های متعدد را برای مقایسه های جانبی و همینطور میانگین هزینه انرژی بدست آورید و در پروژه ی خود اعمال کنید.

این فیلم با کسب اجازه از سایت مدل سازی اطلاعات ساختمان  در این وبسایت بارگذاری شده است.

پکیج استثنایی 808

شامل این فیلم