15125
03:11

ابتکار متحول کننده ساخت پل ها (ترجمه و دوبله اختصتصی موسسه 808)

در این فیلم  با روش ساختی که آیفِل برای ساخت یک پل استفاده کرد، آشنا خواهید شد.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808