بخشی از فیلم دوره حضوری گام های اجرایی BIM؛ مطالعه موردی: پروژه Expolink امارات (زیرنویس فارسی)

02:44

بخشی از فیلم دوره حضوری گام های اجرایی BIM؛ مطالعه موردی: پروژه Expolink امارات (زیرنویس فارسی)

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم