14274
13:03

نشست ارائه دستاوردهاي اساتيد و دانش آموختگان دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف- قسمت یازدهم

این نشست در تاریخ 21 بهمن 95 برگزار شده است. موضوع این بخش از نشست "دستاوردهاي گروه مهندسي و مديريت ساخت دانشكده" است.
سخنران : دكتر امين الوانچي

فایل پی دی اف این سخنرانی

پکیج استثنایی 808