11719
1:31:37

طراحی تقویت کننده ها در اعضای فولادی- قسمت اول

این وبینار یک راهنمای عملی برای طراحی اعضای بال دار گسترده تقویت شده با استفاده از مشخصات 2010 AISC ارائه می‌کند. روش‌های طراحی موجود برای اعضا مبتنی بر رویکرد تنش مجاز است، با این حال مشخصات 2010 AISC منطبق بر طراحی بر اساس مقاومت است. رویکرد مبتنی بر مقاومتی که در این وبینار ارائه می‌شود، با مشخصات 2010 AISC سازگاری دارد. در این فیلم ملاحظاتی که بر مقاومت و پایداری اعضای تقویت شده مثل تنش پسماند و اعوجاج در جوش اثر گذار هستند نیز مورد بحث قرار می‌گیرد، با این حال تمرکز اصلی این وبینار بر ارائه اطلاعات کاربردی طراحی است.

این وبینار توسط انجمن آمریکایی ساختمان های فولادی  (AISC) تهیه شده است.

playlist

پکیج استثنایی 808