11887
1:26:58

عملکرد و رفتار اتصالات در ورق های اتصال (گاست پلیت)

گاست پلیت ها در سال های اخیر از موضوعات مهم تحت بررسی محققان در مطالعات مهندسی محسوب می شوند. دلیل این امر تمایل متخصصان به استفاده از این ورق ها در قاب های مهار بندی در ساخت و سازهای لرزه ای و همچنین غیر لرزه ای می باشد. ارائه دهنده این سمینار، یافته های تحقیقات خود را در خصوص مقاومت و عملکرد اتصالات گاست پلیت ها بیان خواهد کرد. از موضوعات دیگر که مورد بحث قرار می گیرد، روش های طراحی عملی گاست پلیت ها در کاربردهای مختلف است.

این سمینار توسط Charles Roeder و Larry Muir و از سوی انجمن آمریکایی ساختمان های فولادی ارائه شده است.

 

playlist

پکیج استثنایی 808