اثرات تاخیرات غیرمجاز ناشی از کرونا و فسخ پیمان ها