بخش دوم سخنرانی دکتر Marine Denolle با موضوع پیش بینی حرکت زلزله با استفاده از رویکرد زلزله مجازی