مستند صنعت ساختمان در افغانستان

11:44

مستند صنعت ساختمان در افغانستان

افغانستان به عنوان یک کشور در حال توسعه، در یک دهه گذشته شاهد رشد بی سابقه ای در صنعت ساختمان بوده است و این صنعت در مقایسه با سایر صنایع، توانسته بیشترین میزان سرمایه گزاری در بخش خصوصی را با بیش از 35 درصد سرمایه گزاری به خود اختصاص دهد.

منبع

پکیج استثنایی 808

شامل این فیلم