وبینار تقویت برشی تیرهای بتنی با استفاده از FRP

2:18:41

وبینار تقویت برشی تیرهای بتنی با استفاده از FRP

شکست برشی تیرهای بتنی شکستی ناخوشایند بوده و می بایستی طراحان از آن پرهیز کنندو همچنین سازه های بتنی موجود که به نظر می رسد با شکست برشی گسیخته می شوند بایستی تقویت شوند. استفاده از FRP از محبوبترین روش های مقاوم سازی این سازه هاست که در این وبینار با آن آشنا خواهید شد.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم