عملیات فورجینگ سر به سر میلگرد در ستونها به صورت پیوسته

04:59

عملیات فورجینگ سر به سر میلگرد در ستونها به صورت پیوسته

تکنولوژی نوین جوش فورجینگ سر به سر میلگرد نسبت به روش متداول و مرسوم فعلی اتصال به صورت اورلپ و نیز روش استفاده از اتصالات مکانیکی و کوپلینگ از صرفه اقتصادی بیشتری برخوردار بوده و همچنین استحکام ناحیه اتصال در آن نیز بیشتر از ماده اولیه می باشد . به طور کلی روش جوش فورجینگ سر به سر میلگردها بسیار سریعتر , مستحکم تر و اقتصادی تر از روش اتصال روی هم می باشد.

منبع توضیحات

منبع فیلم

شرکت آفتاب تابان کنزا

شماره تلفن:  02144066635 و 02144954034

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم