جزئیات آرماتورگذاری

03:13

جزئیات آرماتورگذاری

در این فیلم به نکاتی در خصوص فاصله مناسب میلگردها برای عبور بتن، همپوشانی میلگردها، تعداد میلگردها، حداقل قطر آرماتور در ستون مربعی، مستطیلی و دایره ای، فاصله خاموت ها در ستون، حداقل خم میلگرد طولی ستون در فونداسیون، حداقل فاصله میلگردها، عدم تراکم میلگرد در محل اتصال تیر - ستون و ... اشاره می شود.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم