قسمتی از فیلم مدل سازی و طراحی و تحلیل غیر خطی جداسازهای لرزه ای در نرم افزار ABAQUS

24:56

قسمتی از فیلم مدل سازی و طراحی و تحلیل غیر خطی جداسازهای لرزه ای در نرم افزار ABAQUS

منظور از تحلیل غیرخطی، تحلیل سازه با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی اجزاء آن به دلیل رفتار غیرخطی مصالح، ترک‌خوردگی و اثرات غیرخطی هندسی است. در تحلیل غیرخطی تمام اعضای اصلی و غیراصلی مدل شده و اثر کاهش مقاومت سختی اجزا (کاهندگی) در مدل وارد می‌شود. 

از آنجا که نرم‌افزار آباکوس بر اساس مسائل غیر خطی بنا گذاری شده توانایی بالایی جهت شبیه‌سازی جهان واقعی دارد و یکی از پرکاربردترین نرم ­افزارها در زمینه انجام آنالیزهای اجزای محدود است.

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم