تعیین مقدار آرماتور مورد نیاز برای پوسته های بتنی در برنامه Sap 2000 (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم