ضرایب تمرکز تنش در بحث خستگی سازه

11:04

ضرایب تمرکز تنش در بحث خستگی سازه

این فیلم در قالب آموزش های آنلاین دانشگاه دلفت هلند تهیه شده است.

منبع

مطالب مرتبط: 

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم