21814
25:03

تحلیل پی گسترده دارای خطوط مستقیم و منحنی در نرم افزار ELPLA

در این فیلم روند تحلیل پی گسترده دارای خطوط مستقیم و منحنی در نرم افزار ELPLA شرح داده شده است.

منبع

مطلب مرتبط:

سفارش آنلاین Geotec Office بسته نرم افزاری برای مهندسی طراحی و ژئوتکنیک

پکیج استثنایی 808