11212
05:41

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش اول، راهنمای طراحی لرزه ای سازه های بلند از طرف yousef Bozorgnia P.

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش اول، راهنمای طراحی لرزه ای سازه های بلند از طرف yousef Bozorgnia P.E and jack moehle from  from university of california, Berkeley.

ارائه شده از طرف انستیتو بین المللی  سازه های بلند، مرکز تحقیقات  مهندسی زلزله Pacific ، انجمن مهندسین عمران محاسب کالیفرنیای شمالی، در سال 2011 در شهر  ساندیگو،  آمریکا

3 - PBEE for Tall Building Design TBI - Design Guidelines, yousef Bozorgnia P.E and jack moehle from  from university of california, Berkeley.

performance based earthquake engineering and its applications to tall building design held on 2011 by TBI,PEER,SEAONC at san diego USA.

پکیج استثنایی 808