15786
04:42

تحلیل سازه، روش مقطع (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

روش مقطع یک ابزار قوی برای تحلیل و تعیین نیروها در خرپاهای دو بعدی است.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808