سخنرانی انجمن بتن آمریکا در مورد خرپای بتنی پیش ساخته و پیش تنیده با استفاده از بتن خود متراکم شونده در سازه ها