کلیپی بسیار جالب از مراحل کارگاهی (با کیفیت فنی نسبتاً پایین) قطعات بتن با سطح مقطع مستطیلی شکل در هندوستان جهت استفاده برای دیوارهای جداکننده خارجی

06:00

کلیپی بسیار جالب از مراحل کارگاهی (با کیفیت فنی نسبتاً پایین) قطعات بتن با سطح مقطع مستطیلی شکل در هندوستان جهت استفاده برای دیوارهای جداکننده خارجی

کلیپی بسیار جالب از مراحل کارگاهی (با کیفیت فنی نسبتاً پایین) قطعات بتن با سطح مقطع مستطیلی شکل در هندوستان جهت استفاده برای دیوارهای جداکننده خارجی

Prestressed Concrete Mould - Shree Vishwakarma Welding Works

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم