کلیپی آموزشی در رابطه با HSE و امنیت فیزیکی کارگران و ماشین آلات در هنگام کار کردن با سیم ها و strandهای بتن پیش ساخته پیش تنیده

06:00

کلیپی آموزشی در رابطه با HSE و امنیت فیزیکی کارگران و ماشین آلات در هنگام کار کردن با سیم ها و strandهای بتن پیش ساخته پیش تنیده

کلیپی آموزشی در رابطه با HSE و امنیت فیزیکی کارگران و ماشین آلات در هنگام کار کردن با سیم ها و strandهای بتن پیش ساخته پیش تنیده

The Hazards of Prestressing Steel Wire/Strand for Precast Concrete

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم