سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، چرا از دال بتنی بر روی سازه های فضاکار استفاده نمی شود؟ آیا سازه فضاکار نا توان در باربری دال بتنی است؟

20:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، چرا از دال بتنی بر روی سازه های فضاکار استفاده نمی شود؟ آیا سازه فضاکار نا توان در باربری دال بتنی است؟

 چرا از دال بتنی بر روی سازه های فضاکار استفاده نمی شود؟ آیا سازه فضاکار نا توان در باربری دال بتنی است؟

آیا سازه فضاکار صرفاً به درد سازه پوششی به کار می آید؟ آیا "سازه" بودن سازه فضاکار در عمل اجرایی و واقعی است؟ آیا میتواند نقش یک دیافراگم را بیافریند؟

باز هم جواب های شفاف مهندس مسائل و شبهات را حل کرد.

با سری انتقال تجربه، مهندس طالقانی رییس هیئت مدیره شرکت فضا سازه نقش جهان در باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت : www.fazasazeh.com