سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، شرکت فضا سازه از چه آیین نامه ای برای تولید قطعات سازه های فضاکار استفاده می نماید؟ چرا؟

20:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، شرکت فضا سازه از چه آیین نامه ای برای تولید قطعات سازه های فضاکار استفاده می نماید؟ چرا؟

 سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ،  شرکت  فضا سازه از چه آیین نامه ای برای تولید قطعات سازه های فضاکار استفاده می نماید؟ چرا؟

با سری انتقال تجربه، مهندس طالقانی رییس هیئت مدیره شرکت فضا سازه نقش جهان در باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت : www.fazasazeh.com

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم