گزارش برگزاری اولین کنفرانس معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه