ناپایداریهای زمین شناختی – ژئوتکنیکی زمین لرزه 21 آبان 96 سرپل ذهاب

پکیج استثنایی 808