بخشی از فیلم آموزشی نکاتی درباره مدلسازی و طراحی دیوارهای حائل زیرزمین در نرم افزار ETABS بر اساس ضوابط مباحث۶ و۷ مقررات ملی ساختمان و نشریه ۳۰۸

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...