بخشی از فیلم آموزش مدل سازی و بررسی رفتار المان‌ های پرکاربرد سازه ای در نرم افزار آباکوس

05:09

بخشی از فیلم آموزش مدل سازی و بررسی رفتار المان‌ های پرکاربرد سازه ای در نرم افزار آباکوس

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.