فیلم وبینار مدل سازی و آنالیز دیافراگم ها

51:13

فیلم وبینار مدل سازی و آنالیز دیافراگم ها

کف‌ها علاوه بر انتقال بارهای قائم، بارهای جانبی رانیز به عناصر قائم سیستم بابر جانبی منتقل می‌کنند؛ هنگامیکه کف‌ها، بارهای جانبی را انتقال می‌دهند، به آن دیافراگم نیز گفته می‌شود. چگونگی توزیع بار جانبی توسط دیافراگم بین عناصر قائم سیستم باربر جانبی به سختی دیفراگم و عناصر باربر قائم بستگی دارد. دیفراگم‌ها از لحاظ سختی (صلبیت) می‌توان به سه گروه، دیفراگم صلب، دیافراگم انعطاف‌پذیر و دیافراگم نیمه‌صلب تقسیم کرد.

منبع