آنالیز خرپا در نرم افزار آباکوس

07:43

آنالیز خرپا در نرم افزار آباکوس

در این فیلم با نحوه  آنالیز خرپا در نرم افزار آباکوس که یک نرم افزار انالیز اجزای محدود است، آشنا خواهید شد.

منبع: +

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم