آموزش تعریف گرید لاین بعد از ترسیم تیر ریزی در ETABS

26:49

آموزش تعریف گرید لاین بعد از ترسیم تیر ریزی در ETABS

در این فیلم به آموزش تعریف گرید لاین بعد از ترسیم تیر ریزی در ETABS و آموزش چند دستور پرکاربرد که در مدلسازی مورد نیاز است،‌ پرداخته می شود.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم