ساخت عرشه بتنی پیش تنیده و پس کشیده یک پل

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم