نگاهی به ساختمان های فرانک گری - شاهکارهای خم

07:28

نگاهی به ساختمان های فرانک گری - شاهکارهای خم

فرانک گهری (Frank O. Gehry) یکی از اولین معمارهای معروف به سبک دیکانستراکتیو یا به قول برخی از بزرگان سبک پانکی (!) است که طرحهای نامتعارفش, ساختمانهای وی را به مجسمه های کاربردی تبدیل کرده است.