معرفی نرم افزار StereoSTATIKA قدرتمند مدلسازی، تحلیل، طراحی با قابلیت های گرافیکی و رسم نمودار های لنگر و برش و تغییر شکل و ... بر اساس آیین نامه Eurocode

14:50

معرفی نرم افزار StereoSTATIKA قدرتمند مدلسازی، تحلیل، طراحی با قابلیت های گرافیکی و رسم نمودار های لنگر و برش و تغییر شکل و ... بر اساس آیین نامه Eurocode

معرفی نرم افزار StereoSTATIKA قدرتمند مدلسازی، تحلیل، طراحی با قابلیت های گرافیکی و رسم نمودار های لنگر و برش و تغییر شکل و ... بر اساس آیین نامه Eurocode

intoduction to StereoSTATIKA strong modelling and design of concrete structures software

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم