معرفی نرم افزار قدرتمند مدلسازی، تحلیل و طراحی، با خرجی های نقشه اجرایی holoBIM