مصاحبه با استاد نعیما معمار برجسته ی ایرانی : بخش چهارم - استاد پیرنیا از نگاه شاگرد ایشان, استاد نعیما و چگونگی شکل گیری کتاب سیر تحول معماری ایران

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم