سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، کاربردر عملی سازه های فضاکار کجا هستند؟ موارد استفاده ای که بسیار جداب و مهم هستند

22:27

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، کاربردر عملی سازه های فضاکار کجا هستند؟ موارد استفاده ای که بسیار جداب و مهم هستند

 سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، کاربردر عملی سازه های فضاکار کجا هستند؟ موارد استفاده ای که بسیار جداب و مهم هستند.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم