مصاحبه با استاد نعیما معمار برجسته ی ایرانی : بخش دوم - چگونگی شکل گیری کتاب دزفول شهر آجر از زبان استادنعیما (نویسنده کتاب)

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم