فیلم معرفی دستگاه های آزمایشگاه ژئوتکنیک- تهیه شده اختصاصی 808

07:00

فیلم معرفی دستگاه های آزمایشگاه ژئوتکنیک- تهیه شده اختصاصی 808

این فیلم معرفی هست از دوره آزمایشگاهی ترم زمستان موسسه 808 که با همکاری موسسه ستاره ایرانیان برگزار میگردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه شرکت در این دوره ها میتوانید از این صفحه اقدام بفرمایید.

مطالب مرتبط: