پیغام هشدار

You are not authorized to view who bought that item. Please contact your site or shop administrator

فیلم معرفی دستگاه های آزمایشگاه ژئوتکنیک- تهیه شده اختصاصی 808

07:00

فیلم معرفی دستگاه های آزمایشگاه ژئوتکنیک- تهیه شده اختصاصی 808

این فیلم معرفی هست از دوره آزمایشگاهی ترم زمستان موسسه 808 که با همکاری موسسه ستاره ایرانیان برگزار میگردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه شرکت در این دوره ها میتوانید از این صفحه اقدام بفرمایید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

شامل این فیلم