10372
09:15

نکات آموزشی با الکترود 7018 کم هیدروژن پودرآهن در چند پاس با فرآیند SMAW با دستگاه جوشکاری Lincoln از سری welding tips and tricks

نکات آموزشی با الکترود 7018 کم هیدروژن پودرآهن در چند پاس با فرآیند SMAW با دستگاه جوشکاری Lincoln از سری welding tips and tricks

7018 Multi pass Stick Weld Lincoln Powermig 210mp

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

پکیج استثنایی 808