5828
05:45

توسط این ماده کامپوزیتی می توان نشتی لوله های فلزی و پلاستکی ترک خورده، سوراخ و شکسته در جا آب بندی نمود.

توسط این ماده کامپوزیتی می توان نشتی لوله های فلزی و پلاستکی ترک خورده، سوراخ و شکسته در جا آب بندی نمود.

مطالب مرتبط:

فیلم آموزش اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (و آشنایی با اشکالات متداول)

playlist

پکیج استثنایی 808