5629
02:52

خلق آثار هنری فوق العاد زیبا با گچ کاری 3 بعد بر روی دیوار با گچ کشته

خلق آثار هنری فوق العاد زیبا با گچ کاری 3 بعد بر روی دیوار با گچ کشته، این کار در نهایت شبیه به یک تابلوی هنری می ماند تا گچ کاری ساده.

مطلب مرتبط:

فیلم آموزش اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (و آشنایی با اشکالات متداول)

playlist

پکیج استثنایی 808